Definisjon

Problem-based learning og Inquiry-based learning brukes ofte om i samme type undervisning og pedagogikk. I artikkelen «Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions» skriver John R. Savery tydelig om problembasertlæring; hva ligger i begrepet, hvilke forutsetninger må være på plass, og hvilke problemer kan oppstå.
problembasedlearning

Savery definierer problembasert læring som «an instructional (and curricular) learning approach that empowers learners to conduct research, integrate theory and practice, and apply knowledge and skills to develop a viable solution to a defined problem».

Viktige kjennetegn på problembasert læring er:

  • Elevene har ansvar for egen læring
  • Problemene som brukes i problembasert læring må ikke være for strukturerte og gi rom for fri forskning
  • Tverrfaglighet
  • Samarbeid
  • Avsluttes med en analyse av hva som er lært i arbeidet med problemet og en drøfting av viktige begreper og prinsipper
  • De aktivitetene som gjennomføres i problembasert læring må ha betydning i den virkelige verden
  • Elevvurdering må måle elevenes fremgang mot målene for problembasert læring.

Problemer med problembasert læring fremstår når

  • det mangler tilstrekkelig engasjement av personell på alle nivåer
  • det ikke er utviklet gode nok problemstillinger
  • det ikke brukes tilstrekkelig med tid i design- og forberedelsesfasen, og i re-design.

Utfordringen for mange lærere i problembaserte læringssituasjoner er å gå fra rollen som kunnskapsformidler til veileder og tilrettelegger.

Se på hele artikkelen: Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions, John R. Savery (2006).